شما میتوانید بخشی از مراسمات برگزاری این اردو یا هر مطلبی که به نظر شما مهم بوده را بنویسید و یا در رابطه با مراسم و اردوی بعدی و شرایط شرکت در اردو و نیز نحوه تهیه فیلم این مراسم و یا هر مطلبی که میخواهید را بنویسید در واقع این مطالب  و حتی این دسته به صورت تست بوده و شما میتوانید هر تیتری و هر نوشته ای را برای این قسمت تهیه کنید و قرار دهید. حتی با متنی طولانی تر